Hankkeet

Ajankohtaista tietoa Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hallinnoimista kehittämishankkeista.

KONO – Koronasta uuteen normaaliin 1.2.2021-31.3.2022

Hankkeen päätavoitteena on matkailukysynnän muutoksen tarpeeseen vastaaminen tuotekehitystyöllä ja tuotteistamisella. Kehitettäviä tuotteita pystytään hyödyntämään sekä kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla erilaistamisen keinoin. Osa uudesta tuotetarjonnasta pyritään nostamaan esille jo kesäksi 2021 torille rakennettavaan matkailun näyttelytilaan.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on Lakeland Finland -yhteistyön johdonmukainen jatkaminen (tuotekehitys-, markkinointi ja myynninedistäminen). Hankkeen toimenpiteillä tähdätään alueen pk-yritysten toimintaedellytysten elvyttämiseen ja edistämiseen. Hankkeen aikana kirjoitetaan myös laajempi, koko Lakeland-aluetta koskeva hankekokonaisuus, joka tukee matkailun strategista kehittämistä edelleen 2022 vuodesta eteenpäin.

Lue lisää

TEM | Ympärivuotisuus Päijät-Hämeen matkailun vahvuudeksi -hanke 1.9.2020-31.12.2021

Päijät-Hämeen matkailulle ja sen yrityksille syksy- ja talvisesongista selviytyminen on erittäin suuri haaste. Syksyn ja talven osalta on elintärkeää löytää uusia matkailusegmenttejä ja kohderyhmiä, muotoilla heille vetovoimaisia matkailupalveluita ja huolehtia palveluiden löydettävyydestä sekä ostettavuudesta erityisesti digitaalisissa kanavissa.

Hankkeessa yhdistetään tiiviillä aikataululla kaikkien Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumasidonnaisten toimijoiden voimat ja innovatiiviset ideat koronasta selviämiseksi – yrityskenttä halutaan saada seuraavan vaiheen yli ilman konkursseja.

Rahoituslähde: Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus

Lue lisää

KoKas | Päijät-Hämeen matkailun selviytymisstrategia – Koronan kourista kotimaiseen kasvuun -hanke 28.2.2020-31.12.2021

Lyhyen aikavälin tavoitteena on saada koronakriisistä pahoin kärsinyt Lahden seudun matkailun yrityskenttä nousemaan nopeasti jaloilleen ja uskomaan tulevaisuuteen. Selviytymisen eväitä, luottamuksen palautumista ja uutta kysyntää etsitään nyt kotimaasta, jonka potentiaali on tässä vaiheessa nopeimmin realisoitavissa. Yrityskentän on kyettävä muotoilemaan palveluitaan kotimaan markkinoiden osittain muuttunutta kysyntää vastaavaksi. Lisäksi huomioida matkailijoiden kasvanut turvallisuushakuisuus.

Pitkän aikavälin tavoitteena on uuden kasvukierteen aikaansaaminen ja ylläpitäminen muuttuneessa toimintaympäristössä matkailu- ja tapahtumapalveluiden kotimaista kulutusta kasvattamalla B2B ja B2C -segmenteissä. Alueen vahvuuksiin perustuvan teemoituksen tavoitteena on luoda ympärivuotista kysyntää ja siten parantaa alueen yritysten kasvun ja liiketoiminnan pysyviä edellytyksiä.

Lue lisää

D&S | Kansainvälisen matkailun suuralueyhteistyön käynnistäminen – Digital and Sustainable -hanke 1.1.2020-31.10.2021

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Päijät-Hämeen matkailutoimijoiden lähteminen mukaan Lakeland-suuralueyhteistyöhön. Tavoitteena on maakunnan matkailun toimijoiden digitaalisen palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen. Ainoastaan tätä kautta yrittäjien on mahdollista päästä mukaan kansainvälisille jakelukanava-alustoille. Toisena painopisteenä on kansainvälisen matkanjärjestäjäyhteistyöverkoston kasvattaminen sekä yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuudessa Päijät-Hämeen yrittäjien matkailupalvelut löytyvät kansainvälisten matkanjärjestäjien sähköisiltä alustoilta ja jakelukanavista. Tämäkin vaatii digitaalisen perusosaamisen kasvattamista. Digitalisaatiosta huolimatta matkanjärjestäjien toiminta on edelleen vahvaa mm. Lakeland-alueelle tärkeässä kohdemarkkinassa, kuten Keski-Eurooppa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös valmistaa ja varmistaa Päijät-Hämeen matkailuyrittäjien toimintaa seuraavalle rahoituskaudelle siten; että Päijät-Hämeen yrittäjä- ja toimijakenttä voi olla mukana ja osallistua mittavaan sekä pitkäjänteistä yhteistyötä vaativaan Lakeland-suuralueen rakentamiseen.

Lue lisää

KASVU | Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla -hanke 1.5.2019-30.4.2022

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on viennin kasvu Aasian kasvavilta markkinoilta. Vuoden 2020 alussa alkaneen korona-epidemian johdosta hankkeen toimenpiteitä kohdistetaan Kiinan lisäksi myös Venäjälle sekä kotimaahan. Hankkeen toimenpiteiden avulla saavutetaan Lahden seudulle vientitoiminnan kautta kestävää pitkäjänteistä kasvua ja työllisyyttä, ja kotimaahan kohdistettujen toimenpiteiden avulla helpotetaan matkailutoimialan tilannetta korona-kriisin kestäessä ja sen jälkeen. Kehittämisen keskiössä ovat Lahden seudun kilpailukykystrategiassa keskeisten liikunta ja elämykset- sekä kiertotalousteemojen alla toimivat yritykset. Aasiasta ja Venäjältä Suomeen suuntautuvan matkailun kasvupotentiaali on tunnistettu merkittäväksi mahdollisuudeksi Lahden seudulle, jonka maantieteellinen sijainti Helsinki-Vantaan lentoaseman sekä itärajan läheisyydessä on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen. Erityisesti urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä osaaminen ovat Päijät-Hämeessä vetovoimaisia vientituotteita suhteessa Aasiasta ja Venäjältä Suomeen suuntautuvaan matkailuun ja urheilu- ja liikuntasidonnaisen liiketoiminnan kasvuun. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää matkailutoiminnan kasvua, selviytymistä korona-kriisistä sekä päijäthämäläisten yritysten vientiä toimialarajattomasti.

Lue lisää

VÄYLÄ | Lähilomien väylä – Toisiaan täydentävien matkailupalveluiden kohteuttaminen ylimaakunnallisesti -hanke 1.4.2019-31.12.2021

Lähilomien väylä -hankkeen päätavoitteena on lisätä Lahden ja Kouvolan seudun maaseudun mikro- ja pk-yritysten tuotteistus- ja markkinointiosaamista sekä keskinäistä ylimaakunnallista verkottumista ja rakentaa sitä kautta uutta, maaseudun potentiaalia hyödyntävää matkailupalvelujen tarjontaa. Tavoitteena on lisäksi löytää kehiteltyjen tuotteiden avulla uusia kohderyhmiä ja kehitellyillä tuotteilla lähteä uusille markkinoille.

Tavoitteena myös, että yrityskenttä oppii yhdistämään ja markkinoimaan tuotteita uudella tavalla ja lisäämään näin alueen tunnettuutta ja löydettävyyttä lähimatkailukohteena. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää merkittävää ja ympärivuotista lähimatkailun kasvua maaseudulla, joka parantaa maaseutualueiden pienten ja mikroyritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä. Keskeisenä kohdemarkkinana ovat Etelä-Suomen ja Pietarin lähialueet 2,5 tunnin säteellä Päijät-Hämeestä ja Kymenlaaksosta. Uusilla mikro- ja pk-yritysten kehittelemillä tuotteilla löydetään uusia kohderyhmiä ja markkinoita ja näin vahvistetaan myös maaseutumatkailun ympärivuotisuutta.

Pääkohdealueena Etelä-Suomi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osarahoittamaa hanketta hallinnoi Lahden seutu – Lahti Region Oy ja hankkeen osatoteuttajana toimii Kouvolan kaupunki

Lue lisää

PRODU | Tuotteistuksesta tulokseen 2.0 – Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumasidonnaisten yritysten kansainvälistymisohjelma -hanke 1.4.2019-31.8.2021

Päijät-Hämeen maakunnan matkailu- ja tapahtumasidonnaisten yritysten kasvu on vahvistunut lähinnä kuudelta kohdemarkkinalta (Venäjä, Kiina, Japani, Keski-Eurooppa ja Englanti sekä Suomi). Asiakas ja kohdeyleisö vaihtelee jokaisella kohdemarkkinalla. Eri markkinoilla toimiminen vaatii tuotteita, jotka ovat kiinnostavia kullekin kohdemarkkinalle. Lisäksi vaaditaan viestintää, joka puhuttelee kutakin kohdemarkkinan asiakasta houkuttelevalla tavalla. Hankkeessa rakennetaan yritysten digitaalisen verkostoitumisen kautta eri markkinoille kohdennettua, brändättyä palvelukokonaisuutta ja edistetään yritysten digitaalisen osaamisen lisääntymistä ja kasvun edellytyksiä kansainvälisille markkinoille.

Lue lisää

WESTERN LAKELAND – Puhdasta vetovoimaa vesistöstä ja luonnosta -hanke 5.3.2018-31.12.2020 | PÄÄTTYNYT

Päijät-Hämeen osalta hankkeen päätavoitteena on luoda Päijänteen alueesta tiivis osa Visit Finlandin Western Lakeland -aluetta ja samalla Suomen kiinnostavin vesistö-, hyvinvointi- ja järviluontomatkailun kohdealue, jonka vetovoima houkuttelee kansainvälisiä (kierto)matkailijoita alueelle.

Hankkeen tavoitteena on vastata matkailumarkkinoiden tarpeisiin ja suunnitella ja kehittää uusia tuotteita matkanjärjestäjien tarpeisiin ja toiveisiin pohjautuen ja uudet matkailijasegmentit huomioiden. Tuotekehitystyössä keskitytään alueen vetovoimaisuuden lisäämiseen rakentamalla vesistö-, hyvinvointi- ja järviluontomatkailutuotteita sekä koko Western Lakeland -alueen kattavia kiertomatkatuotteita ja tuoteperheitä seuraavien teemojen alle kohdemarkkinoittain:

 1. Mökki 2.0 – viimeistelty ja palveltu mökkiloma
 2. Slow Lakeland: lähiruoka, paikallinen ruoka & juoma
 3. Fly & Drive: teemalliset kiertomatkat
 4. Sauna: saunatuotteen erilaistaminen (naiset, miehet, perheet)
 5. Suomalainen elämäntapa (marjastus, ruuan laittaminen, käsityöt, design) ja luontoaktiviteetit (melonta, pyöräily, koskenlasku, kellunta). Ruoka oheistuotteena.
 6. Kesän ja syksyn kiertomatkat

Pääkohdealueet: Saksa, Japani
Kohdealueena myös: saksankielinen Eurooppa , Ranska, Italia, Hollanti, Iso-Britannia, Venäjä.

Lue lisää

Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden 2019 hyödyntäminen Lahden seudun elinkeinojen hyväksi -hanke 1.4.2019-30.6.2020 | PÄÄTTYNYT

Suomen ja Kiinan presidenttien tapaamisen yhteydessä 2016 syntyi yhteisymmärrys Suomen ja Kiinan välisen talviurheilun teemavuoden järjestämisestä. Kiinan kiinnostus pohjoismaisten talviurheilulajeihin luo erinomaisen mahdollisuuden edistää niin talviurheilua ja -matkailua, talviurheilukulttuuria kuin talviurheilun kaupallisia aspekteja sekä vahvistaa Suomen ja Lahden seudun mainetta niiden osaajana. Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi järjestetään toimenpiteineen vuonna 2019.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että talviurheilustaan kansainvälisesti tunnettu Lahden seutu ja Lahden kaupunki toimijoineen maksimoi teemavuoden vaikutuksen.

Hankkeessa keskitytään teemavuoteen OKM:n ja Business Finland/Visit Finlandin taholta määriteltyihin toimenpiteisiin sekä toteuttamaan Lahden seudun omia toimenpiteitä, joilla varmistetaan alueen toimijoiden mahdollisuuksia osallistua hyödyntämään teemavuotta. Keskeistä hankkeessa on myös tiedottaminen eri toimenpiteistä yrityskentälle sekä myös tiedottaminen teemavuodesta niin paikallisesti, kansainvälisesti kuin Kiinan markkinoilla. Hanke hyödyntää myös jo olemassa olevia Kiina-verkostoja toimenpiteiden toteutuksessa.

Pääkohdealue: Kiina

Lue lisää

Matkailusidonnaisten yritysten kasvu- ja kansainvälistymishanke #sporttourism 1.1.2018-31.12.2019 | PÄÄTTYNYT

Pääkohderyhmänä: kansainväliset urheilun harrastaja- ja sidosryhmät, special interest matkanjärjestäjät sekä media, incentive-matkanjärjestäjät, koulutusmatkailun ammattilaiset ja eri sidosryhmät.

Toimenpiteitä:
– myyntitapahtumat 5-7/vuosi Visit Finland / Finland Convention Bureaun kanssa
– tutustumisvierailut
– mediamatkat, bloggariyhteistyö
– tuotteistus ja uusien myyntikanavien kartoitus

Pääkohdealueet: Saksankielinen Eurooppa, Venäjä (Kiina)

Lue lisää

Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin -hanke (WKH – Winter Know How) 1.5.2017-30.4.2019 | PÄÄTTYNYT

Lahden seutu on talviurheiluun liittyvän osaamisen ja yritystoiminnan vahvimpia keskittymiä Suomessa ja tätä tukeakseen Lahden seutu – Lahti Region Oy on käynnistänyt yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa ” Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin ” –projektin (WKH – Winter Know How). Hankkeen tavoitteena on kaupallistaa Kiinan markkinoille alueellista talviurheiluun linkittyvää osaamista sekä yritystoimintaa. Tämä toiminta on osa laajempaa suomalaista vientikonsortiota ja -konseptia.

Lue lisää

Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen -hanke 1.11.2017-31.12.2019 | PÄÄTTYNYT

Projektin tavoitteena on kehittää talvimatkailun elämysekosysteemi, muotoilla ekosysteemin eri toimijoiden palvelutarjonnasta lapsiperheille vetovoimaisia palvelukokonaisuuksia, markkinoida ja viestiä uusista palvelukokonaisuuksista sekä saattaa palvelut ostettavaan muotoon eri digitalisesti myyntijärjestelmien kautta välitettäväksi. Aktiivisella esilläololla vahvistetaan Lahden seudun mielikuvaa myönteisenä, tapahtumarikkaana matkailu- ja asuinalueena.

Lue lisää

Kansainvälisen moottoriurheilutapahtuman järjestäminen – Pilottina Iitin Kymiring ja MotoGP-tapahtuma -hanke 18.12.2017-31.12.2019 | PÄÄTTYNYT

Tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen: mitä kaikkea tarvitaan, jotta saadaan Moto GP-tapahtumasta mahdollisimman suuri hyöty seudun yrityksille, matkailulle sekä elinkeinoelämälle? Lyhyen esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää mitkä toimijat kuuluvat Moto GP-ekosysteemiin ja mitkä ovat toimijoiden roolit.

Lue lisää

Tarinallistaminen elokuvatuotannon tuotoksena – Lahden seudun tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen lapsiperheiden keskuudessa -hanke 27.12.2017-27.12.2018 | PÄÄTTYNYT

Supermarsu-elokuvan tarinoiden kautta synnytetään uutta kiinnostusta Lahden seutua kohtaan lasten ja lapsiperheiden keskuudessa. Hyödynnetään Supermarsun vetovoimaa tapahtumisen yhteydessä.

Hankesuunnitelma

Lisää liiketoimintaa elokuva- ja tv-tuotannosta – elokuva- ja tv-tuotantojen hyödyntäminen matkailussa ja yrityksen liiketoiminnassa -hanke 1.12.2016-30.9.2018 | PÄÄTTYNYT

Tavoitteena hankkeen kautta on synnyttää pysyvä tuotantoyhtiöiden tarpeita palveleva ekosysteemi, jossa tulevaisuudessa Lahden seutu voi toimia aktiivisesti erilaisten tuotantoyhtiöiden yhteistyökumppanina ja hakea alueelle Lahden seudun tavoitteita palvelevia tuotantoja.

Loppuraportti

Päijät-Hämeen kansainvälinen tuotekehitys- ja markkinointi -hanke 1.9.2015-31.12.2017 | PÄÄTTYNYT

Päijät-Hämeen kansainvälisen tuotekehitys- ja markkinointihankkeen tavoitteet:

 • kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitystoimenpiteiden toteuttaminen valituille markkina-alueille ja asiakassegmenteille soveltuvien jakelukanavien rakentaminen
 • uuden sähköisen varausjärjestelmän sisällön tuottaminen ja kehittäminen
 • uusien rajapintojen löytäminen kansainvälisen markkinoinnin osalta
 • mahdollisen agentuuritoiminnan vakiinnuttaminen kohdemaissa
 • laadukkaiden kansainvälisten tuotepohjaisten markkinointimateriaalien tuottaminen
 • palvelutuotteiden saattaminen yleisesti laadullisesti riittävälle tasolle
 • Päijät-Hämeen kuntien ja matkailuyritysten yhteistyön tiivistyminen maakunnan tasolla ja tarvittaessa ylimaakunnallisesti.
Lue lisää

Päijät-Hämeen kansainvälinen tuotekehitys ja markkinointi -hanke 1.9.2015-31.12.2017 | PÄÄTTYNYT

Päijät-Hämeen kansainvälisen tuotekehitys- ja markkinointihankkeen tavoitteet:

 • kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitystoimenpiteiden toteuttaminen valituille markkina-alueille ja asiakassegmenteille soveltuvien jakelukanavien rakentaminen
 • uuden sähköisen varausjärjestelmän sisällön tuottaminen ja kehittäminen
 • uusien rajapintojen löytäminen kansainvälisen markkinoinnin osalta
 • mahdollisen agentuuritoiminnan vakiinnuttaminen kohdemaissa
 • laadukkaiden kansainvälisten tuotepohjaisten markkinointimateriaalien tuottaminen
 • palvelutuotteiden saattaminen yleisesti laadullisesti riittävälle tasolle
 • Päijät-Hämeen kuntien ja matkailuyritysten yhteistyön tiivistyminen maakunnan tasolla ja tarvittaessa ylimaakunnallisesti.
Lue lisää

LAHTI HAPPENS -hanke 1.1.2016-31.12.2017 | PÄÄTTYNYT

Lahti Region osatoteutus
Lahti happens – hankkeella pyritään tapahtumavaikutusten taloudelliseen ja imagolliseen maksimointiin alueella pitkäjänteisesti. Hankkeen tavoitteena on hakea kasvua kansainvälisiltä tapahtuma-, kongressi- ja kokousmarkkinoilta sekä tätä kautta lisätä maakunnan matkailutuloa, tuotetaan maakunnallista hyvinvointia ja luoda lisää työpaikkoja. Hanke tukee alueen pk-yritysten ja organisaatioiden vastuullista ja kestävää kehitystä.

Lamk osatoteutus
Lahti happens -hanke kokoaa palveluntarjoajat yhteen uudella tavalla, muotoilemaan ja tekemään Lahti 2017 MM-kisakaupunkia, jonka pohjalta laaditaan vastuullisen tapahtumatuotannon ja organisoitumisen toimintamalli. Toimintamallia voidaan hyödyntää missä tahansa alueen liikunta-, urheilu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumassa, messujen ja kongressien yhteydessä. Tavoitteena on, että ko. tapahtuma näkyy ja kuuluu koko alueella tapahtuman yhtenäisellä ilmeellä joka linkittyy alueen yhteiseen imagoon.

Lue lisää

SUOMI100 – Yhdessä Päijät-Häme -hanke 1.1.2016-31.12.2017 | PÄÄTTYNYT

Suomi100-juhlavuoden valmisteluiden pohjustaminen Päijät-Hämeessä ja yhdistysten/seurojen sekä eri toimijoiden innostaminen mukaan juhlavuoden valmisteluihin. Päijät-Hämeen alueellisen rahoitushakemuksen laatiminen ja avustuksesta tiedottaminen. Päijät-Hämeen alueen Suomi100-vuoden statuksen saaneiden tapahtumien koordinointi ja rahoitushakemusten läpikäynti.

Tartu tapahtumaan -hanke 1.5.2016-30.4.2017 | PÄÄTTYNYT

Tapahtumavaikutusten taloudellinen ja imagollinen maksimointi alueella rakentamalla asiakasvirtojen ohjaamisen vastuullinen ja yhteisöllinen toimintamalli. Toimintamallin avulla asiakasvirtoja ohjataan itse tapahtumapaikkakunnan ulkopuolisiin kuntiin vahvistaen aluevaikuttavuutta. Toimintamalli tukee Lahden kaupunkiseudun kuntien ja kylien yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen vastuullista ja kestävää kehitystä.

Loppuraportti

Lahti Energia Tapahtumapuiston 3D-mallinnus -hanke 6.6.2016-31.5.2017 | PÄÄTTYNYT

Tavoitteena on rakentaa digitaalinen työkalu Mukkulan Kartanonniemen uuden tapahtumapuistokonseptin esittelylle. Tavoitteena uudella työkalulla on myös uusien liiketoimintamallien syntyminen työkalun avulla sekä uusien yrittäjien ja toimijoiden aktiivinen haku alueelle ja uusien tapahtumakonseptien syntyminen.

Kasvua matkailuun -valmisteluhanke 4.4.-31.12.2014 | PÄÄTTYNYT

Kasvua matkailuun -valmisteluhanke – Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelman ja kansainvälistymishankkeen laatiminen vv. 2015-2017. Valmisteluhankkeen aikana laadittiin yhdessä yritysten kanssa Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelma vuosille 2015-2017.
Suunnitelma sisältää mm. Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen vision, tavoiteltavat kohdemarkkina-alueet ja kohderyhmät, sidosryhmien roolit sekä markkinoinnin ja myynnin toimintamallit ja linjaukset. Lisäksi valmisteluhankkeen aikana rakennettiin laajamittainen hankekokonaisuus vv. 2015-2017 toteuttamaan laadittua matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelmaa.

Lue lisää

TouNet – Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahanke 1.4.2012-30.6.2014 | PÄÄTTYNYT

TouNet – Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region -hankkeen osahankkeet ja osatoteuttajat:

Tourism network (TINNO) – Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Oy)
Matkailuinnovaatiot Etelä-Suomessa (MINNO) – Haaga-Helia AMK
Etabloituminen Venäjän markkinoille – Lahden seutu – Lahti Region Oy (31.12.2012 saakka Lahti Travel Oy)
Sustainability in Tourism – Turku Touring.

Lue lisää