Lakeland Finland – alueiden välinen verkostoyhteistyö -hanke

Toteutusaika: 1.10.2021-30.9.2023
Maakuntahallitus 13.09.2021 § 164 | 238/15.00.10.00/2021
Päätös aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta 2021–2023 Työ- ja elinkeinoministeriö 29.6.2021 VN/6528/2021-TEM-108

Budjetti: 537 510 euroa

Hankkeen kuvaus:

Lakelandin suuralue kattaa yhdeksän maakuntaa ja tiiviimpi Lakeland Finland yhteistyö aloitettiin läntisen Järvi-Suomen (neljän maakunnan) alueella vuoden 2018 alussa. Yhteistyöverkostoon ovat kuuluneet Lahden Seutu – Lahti Region Oy / Visit Lahti, Tampereen kaupunki / Visit Tampere Oy, HAMK / Visit Häme ja Jyväskylän kaupunki/Visit Jyväskylä Region. Verkoston toimenpiteet suuntautuivat 2018-2020 kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitys-, markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden toteuttamiseen. Päämarkkinoiksi määriteltiin saksankielinen Eurooppa ja Japani, mutta lisäksi toimenpiteitä tehtiin muille potentiaalisille markkinoille (UK, USA) soveltuvin osin.

Yhteistyössä on mukana edelleen neljä em. tahoa ja uutena verkoston toimijana ja pilottina Pohjois-Karjala / Visit Karelia Oy. Lisäksi Lakeland -suuralueyhteistyötä hallinnoiva Visit Finland on sitoutunut hankkeen mukaisten tavoitteiden taustatueksi. Viiden maakunnan luontaiset vahvuudet – ruuhkattomuus ja turvallisissa olosuhteissa tuotetut vastuulliset matkailupalvelut – halutaan tuoda myös yksittäisten kansainvälisten asiakkaiden saataville helposti (digitaalisuus) ja hankkeessa toteutettavin toimenpitein voidaan vastata koronatilanteen aiheuttaman matkailukysynnän muutoksen tarpeeseen kehittämällä pk-yritysten tuotetarjontaa, matkailutuotteiden ostettavuutta ja digitaalista osaamista.

Hankkeen päätavoitteena on luoda verkostossa mukana olevista maakunnista ns. Smart Destination -kohde:

  1. uudistaen olemassa olevan verkoston toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntämällä
  2. parantamalla Lakeland Finland -alueen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla digitaalisia kanavia hyödyntäen
  3. vahvistaen ylimaakunnallista yhteistyötä pk-yritysten ja alueiden kansainvälistymisprosessin sujuvoittamiseksi
  4. edistää yhteistyöalueen myynnillisyyttä luomalla yhteinen myyntikanava Lakeland-alueen kansainväliset kriteerit täyttäville kärkituotteille ja matkailusisällöille

Toimenpiteet:

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa verkostossa mukana olevissa maakunnissa otetaan käyttöön Visit Finlandin Datahub-tietokanta mahdollisimman laajasti. Datahub on tietokanta, jonne matkailupalveluja tarjoavat yritykset voivat rekisteröityä ja tallentaa tietoa yrityksestään ja tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Tämä uusi alusta kokoaa mukana olevien maakuntien, kansainvälisille markkinoille sopivien matkailuyritysten tarjonnan helposti varattaviksi kokonaisuuksiksi Lakeland Finland -brändin alle. Tarvittaessa kustomointi voidaan ulottaa maakuntien ja alueorganisaatioiden oman brändi-ilmeen mukaiseksi.

Sivustolla tullaan hyödyntämään myös erilaisia verkkosivujen ja sen sisällön analysointi- ja analytiikkatyökaluja.

Toimenpiteet ensimmäisessä vaiheessa

  • Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ”Lakeland Finland Market Place”, joka toimii markkinointi- ja (myynti)kanavana ja ohjaten asiakkaat suoraan yrityksen omiin verkkokauppoihin.
  • Visit Finlandin Datahubin käyttöönotto
  • Yhteisen Lakeland Finland -digitaalisen jakelukanavan (”Market Placen”) rakentaminen viiden maakunnan kattavaksi Lakeland Finland -brändin alle
  • ”White Label” web-applikaatio Lakeland Finland -brändin mukainen visuaalinen ilme

Teemaverkoston rooli on koordinoida yritysten ja palveluntuottajien verkostoa alueellisesti ja auttaa sisällöntuotannossa alkuvaiheessa.

Toimenpiteet toisessa vaiheessa

Hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan rajapinnat mahdollisuuksien mukaan yritysten käytössä olevien varausjärjestelmien / verkkokauppojen ja uuden Lakeland Finland Market Place -jakelualustan välille.

Lisäksi toteutetaan Lakeland Finland -digitaalisen jakelukanavan näkyvyystoimenpiteitä, joiden pohjalta syntyy kiinnostus, tarve tai halu matkustaa ja hyödyntää matkakohteen palveluja.

Yritys- ja hankeyhteistyössä erityisesti vastuullisuuden näkökohtien huomioiminen tuotteistustyössä ja vastuullisuuden näkyväksi tekeminen alueen digitaalisissa matkailusisällöissä.

Yhteyshenkilö:

Lahden seutu – Lahti Region Oy
Lari Rusila, lari.rusila (at) lahtiregion.fi | p. 050 363 6602

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha (AKKE-tuki)
Hankkeen hallinnoija: Lahden seutu – Lahti Region Oy