Lahti Regionin kehittämishankkeita

Ajankohtaista tietoa Lahden seutu - Lahti Region Oy:n hallinnoimista kehittämishankkeista

WESTERN LAKELAND - PUHDASTA VETOVOIMAA VESISTÖSTÄ JA LUONNOSTA -hanke 5.3.2018-31.8.2020

Päijät-Hämeen osalta hankkeen päätavoitteena on luoda Päijänteen alueesta tiivis osa Visit Finlandin Western Lakeland -aluetta ja samalla Suomen kiinnostavin vesistö-, hyvinvointi- ja järviluontomatkailun kohdealue, jonka vetovoima houkuttelee kansainvälisiä (kierto)matkailijoita alueelle.

Hankkeen tavoitteena on vastata matkailumarkkinoiden tarpeisiin ja suunnitella ja kehittää uusia tuotteita matkanjärjestäjien tarpeisiin ja toiveisiin pohjautuen ja uudet matkailijasegmentit huomioiden. Tuotekehitystyössä keskitytään alueen vetovoimaisuuden lisäämiseen rakentamalla vesistö-, hyvinvointi- ja järviluontomatkailutuotteita sekä koko Western Lakeland -alueen kattavia kiertomatkatuotteita ja tuoteperheitä seuraavien teemojen alle kohdemarkkinoittain:

1) Mökki 2.0 – viimeistelty ja palveltu mökkiloma
2) Slow Lakeland: lähiruoka, paikallinen ruoka & juoma
3) Fly & Drive: teemalliset kiertomatkat
4) Sauna: saunatuotteen erilaistaminen (naiset, miehet, perheet)
5) Suomalainen elämäntapa (marjastus, ruuan laittaminen, käsityöt, design) ja luontoaktiviteetit (melonta, pyöräily, koskenlasku, kellunta). Ruoka oheistuotteena.
6) Kesän ja syksyn kiertomatkat

Pääkohdealueet: Saksa, Japani
Kohdealueena myös: saksankielinen Eurooppa , Ranska, Italia, Hollanti, Iso-Britannia, Venäjä.

Lue lisää >>

 

MATKAILUSIDONNAISTEN YRITYSTEN KASVU- JA KANSAINVÄLISTYMISHANKE #sporttourism 1.1.2018-31.12.2019

Pääkohderyhmänä: kansainväliset urheilun harrastaja- ja sidosryhmät, special interest matkanjärjestäjät sekä media, incentive-matkanjärjestäjät, koulutusmatkailun ammattilaiset ja eri sidosryhmät.

Toimenpiteitä:
- myyntitapahtumat 5-7/vuosi Visit Finland / Finland Convention Bureaun kanssa
- tutustumisvierailut
- mediamatkat, bloggariyhteistyö
- tuotteistus ja uusien myyntikanavien kartoitus

Pääkohdealueet: Saksankielinen Eurooppa, Venäjä (Kiina)

Lue lisää>>

 

SUOMALAISEN TALVIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN – tuotteistuksesta vientiin -hanke (WKH - Winter Know How) 1.5.2017-30.4.2019 | PÄÄTTYNYT

Lahden seutu on talviurheiluun liittyvän osaamisen ja yritystoiminnan vahvimpia keskittymiä Suomessa ja tätä tukeakseen Lahden seutu - Lahti Region Oy on käynnistänyt yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa ” Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin ” –projektin (WKH – Winter Know How). Hankkeen tavoitteena on kaupallistaa Kiinan markkinoille alueellista talviurheiluun linkittyvää osaamista sekä yritystoimintaa. Tämä toiminta on osa laajempaa suomalaista vientikonsortiota ja -konseptia.

Lue lisää>>

 

TALVIMATKAILUN ELÄMYSEKOSYSTEEMIN KEHITTÄMINEN -hanke 1.11.2017-31.12.2019

Projektin tavoitteena on kehittää talvimatkailun elämysekosysteemi, muotoilla ekosysteemin eri toimijoiden palvelutarjonnasta lapsiperheille vetovoimaisia palvelukokonaisuuksia, markkinoida ja viestiä uusista palvelukokonaisuuksista sekä saattaa palvelut ostettavaan muotoon eri digitalisesti myyntijärjestelmien kautta välitettäväksi. Aktiivisella esilläololla vahvistetaan Lahden seudun mielikuvaa myönteisenä, tapahtumarikkaana matkailu- ja asuinalueena.

Lue lisää >>

 

KANSAINVÄLISEN MOOTTORIURHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN – Pilottina Iitin Kymiring ja MotoGP-tapahtuma -hanke 18.12.2017-31.12.2019

Tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen: mitä kaikkea tarvitaan, jotta saadaan Moto GP-tapahtumasta mahdollisimman suuri hyöty seudun yrityksille, matkailulle sekä elinkeinoelämälle? Lyhyen esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää mitkä toimijat kuuluvat Moto GP-ekosysteemiin ja mitkä ovat toimijoiden roolit.

Lue lisää>>

 

TARINALLISTAMINEN ELOKUVATUOTANNON TUOTOKSENA – Lahden seudun tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen lapsiperheiden keskuudessa -hanke 27.12.2017-27.12.2018 | PÄÄTTYNYT

Supermarsu-elokuvan tarinoiden kautta synnytetään uutta kiinnostusta Lahden seutua kohtaan lasten ja lapsiperheiden keskuudessa. Hyödynnetään Supermarsun vetovoimaa tapahtumisen yhteydessä.

Lue hankesuunnitelma>>

 

LISÄÄ LIIKETOIMINTAA ELOKUVA- JA TV-TUOTANNOSTA – elokuva- ja tv-tuotantojen hyödyntäminen matkailussa ja yrityksen liiketoiminnassa -hanke 1.12.2016-30.9.2018 | PÄÄTTYNYT

Tavoitteena hankkeen kautta on synnyttää pysyvä tuotantoyhtiöiden tarpeita palveleva ekosysteemi, jossa tulevaisuudessa Lahden seutu voi toimia aktiivisesti erilaisten tuotantoyhtiöiden yhteistyökumppanina ja hakea alueelle Lahden seudun tavoitteita palvelevia tuotantoja.

Lahden seutu elokuva- ja tv-tuotantojen kuvauspaikkana | Lue lisää>>

Hankkeen loppuraportti>>

 

PÄIJÄT-HÄMEEN KANSAINVÄLINEN TUOTEKEHITYS- JA MARKKINOINTI -hanke 1.9.2015-31.12.2017 | PÄÄTTYNYT

Päijät-Hämeen kansainvälisen tuotekehitys- ja markkinointihankkeen tavoitteet:

-kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitystoimenpiteiden toteuttaminen valituille markkina-alueille ja asiakassegmenteille soveltuvien jakelukanavien rakentaminen
-uuden sähköisen varausjärjestelmän sisällön tuottaminen ja kehittäminen
-uusien rajapintojen löytäminen kansainvälisen markkinoinnin osalta
-mahdollisen agentuuritoiminnan vakiinnuttaminen kohdemaissa
-laadukkaiden kansainvälisten tuotepohjaisten markkinointimateriaalien tuottaminen
-palvelutuotteiden saattaminen yleisesti laadullisesti riittävälle tasolle
-Päijät-Hämeen kuntien ja matkailuyritysten yhteistyön tiivistyminen maakunnan tasolla ja tarvittaessa ylimaakunnallisesti.

Lue lisää>>

 

LAHTI HAPPENS -hanke 1.1.2016-31.12.2017 | PÄÄTTYNYT

Lahti Region osatoteutus
Lahti happens – hankkeella pyritään tapahtumavaikutusten taloudelliseen ja imagolliseen maksimointiin alueella pitkäjänteisesti. Hankkeen tavoitteena on hakea kasvua kansainvälisiltä tapahtuma-, kongressi- ja kokousmarkkinoilta sekä tätä kautta lisätä maakunnan matkailutuloa, tuotetaan maakunnallista hyvinvointia ja luoda lisää työpaikkoja. Hanke tukee alueen pk-yritysten ja organisaatioiden vastuullista ja kestävää kehitystä.

Lamk osatoteutus
Lahti happens -hanke kokoaa palveluntarjoajat yhteen uudella tavalla, muotoilemaan ja tekemään Lahti 2017 MM-kisakaupunkia, jonka pohjalta laaditaan vastuullisen tapahtumatuotannon ja organisoitumisen toimintamalli. Toimintamallia voidaan hyödyntää missä tahansa alueen liikunta-, urheilu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumassa, messujen ja kongressien yhteydessä. Tavoitteena on, että ko. tapahtuma näkyy ja kuuluu koko alueella tapahtuman yhtenäisellä ilmeellä joka linkittyy alueen yhteiseen imagoon.

Lue lisää>>

 

SUOMI100 – YHDESSÄ PÄIJÄT-HÄME –HANKE 1.1.2016-31.12.2017, Lahti Region mukana sihteeristössä | PÄÄTTYNYT

Suomi100-juhlavuoden valmisteluiden pohjustaminen Päijät-Hämeessä ja yhdistysten/seurojen sekä eri toimijoiden innostaminen mukaan juhlavuoden valmisteluihin. Päijät-Hämeen alueellisen rahoitushakemuksen laatiminen ja avustuksesta tiedottaminen. Päijät-Hämeen alueen Suomi100-vuoden statuksen saaneiden tapahtumien koordinointi ja rahoitushakemusten läpikäynti.

Lue lisää Päijät-Hämeen liiton sivuilta>>

 

TARTU TAPAHTUMAAN -hanke 1.5.2016-30.4.2017 | PÄÄTTYNYT

Tapahtumavaikutusten taloudellinen ja imagollinen maksimointi alueella rakentamalla asiakasvirtojen ohjaamisen vastuullinen ja yhteisöllinen toimintamalli. Toimintamallin avulla asiakasvirtoja ohjataan itse tapahtumapaikkakunnan ulkopuolisiin kuntiin vahvistaen aluevaikuttavuutta. Toimintamalli tukee Lahden kaupunkiseudun kuntien ja kylien yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen vastuullista ja kestävää kehitystä.

Lue loppuraportti>>

 

LAHTI ENERGIA TAPAHTUMAPUISTON 3D-MALLINNUS -hanke 6.6.2016-31.5.2017 | PÄÄTTYNYT

Tavoitteena on rakentaa digitaalinen työkalu Mukkulan Kartanonniemen uuden tapahtumapuistokonseptin esittelylle. Tavoitteena uudella työkalulla on myös uusien liiketoimintamallien syntyminen työkalun avulla sekä uusien yrittäjien ja toimijoiden aktiivinen haku alueelle ja uusien tapahtumakonseptien syntyminen.

Lahti Energia Tapahtumapuisto>>

 

KASVUA MATKAILUUN -valmisteluhanke 4.4.-31.12.2014 | PÄÄTTYNYT

Kasvua matkailuun -valmisteluhanke - Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelman ja kansainvälistymishankkeen laatiminen vv. 2015-2017. Valmisteluhankkeen aikana laadittiin yhdessä yritysten kanssa Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelma vuosille 2015-2017.
Suunnitelma sisältää mm. Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen vision, tavoiteltavat kohdemarkkina-alueet ja kohderyhmät, sidosryhmien roolit sekä markkinoinnin ja myynnin toimintamallit ja linjaukset. Lisäksi valmisteluhankkeen aikana rakennettiin laajamittainen hankekokonaisuus vv. 2015-2017 toteuttamaan laadittua matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelmaa.

Lue lisää>>

 

TouNet - ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE -osahanke 1.4.2012-30.6.2014 | PÄÄTTYNYT

TouNet – Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region -hankkeen osahankkeet ja osatoteuttajat:
Tourism network (TINNO) - Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Oy)
Matkailuinnovaatiot Etelä-Suomessa (MINNO) - Haaga-Helia AMK
Etabloituminen Venäjän markkinoille - Lahden seutu - Lahti Region Oy (31.12.2012 saakka Lahti Travel Oy)
Sustainability in Tourism - Turku Touring.

Lue lisää>>