Ajankohtaista

Ajankohtaista tietoa kehittämishankkeista

Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin –hanke 1.5.2017-30.4.2019

Lahden seutu on talviurheiluun liittyvän osaamisen ja yritystoiminnan vahvimpia keskittymiä Suomessa ja tätä tukeakseen Lahden seutu - Lahti Region Oy on käynnistänyt yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa ” Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin ” –projektin (WKH – Winter Know How). Hankkeen tavoitteena on kaupallistaa Kiinan markkinoille alueellista talviurheiluun linkittyvää osaamista sekä yritystoimintaa. Tämä toiminta on osa laajempaa suomalaista vientikonsortiota ja -konseptia.
Lue lisää

 

LISÄÄ LIIKETOIMINTAA ELOKUVA- JA TV-TUOTANNOSTA | elokuva- ja tv-tuotantojen hyödyntäminen matkailussa ja yrityksen liiketoiminnassa -hanke 1.12.2016-30.4.2018

Tavoitteena hankkeen kautta on synnyttää pysyvä tuotantoyhtiöiden tarpeita palveleva ekosysteemi, jossa tulevaisuudessa Lahden seutu voi toimia aktiivisesti erilaisten tuotantoyhtiöiden yhteistyökumppanina ja hakea alueelle Lahden seudun tavoitteita palvelevia tuotantoja.

 

SUOMI100 – YHDESSÄ PÄIJÄT-HÄME –HANKE 1.1.2016-31.12.2017, mukana sihteeristössä

Suomi100-juhlavuoden valmisteluiden pohjustaminen Päijät-Hämeessä ja yhdistysten/seurojen sekä eri toimijoiden innostaminen mukaan juhlavuoden valmisteluihin. Päijät-Hämeen alueellisen rahoitushakemuksen laatiminen ja avustuksesta tiedottaminen. Päijät-Hämeen alueen Suomi100-vuoden statuksen saaneiden tapahtumien koordinointi ja rahoitushakemusten läpikäynti.

 

Tartu tapahtumaan -hanke 1.5.2016-30.4.2017

Tapahtumavaikutusten taloudellinen ja imagollinen maksimointi alueella rakentamalla asiakasvirtojen ohjaamisen vastuullinen ja yhteisöllinen toimintamalli. Toimintamallin avulla asiakasvirtoja ohjataan itse tapahtumapaikkakunnan ulkopuolisiin kuntiin vahvistaen aluevaikuttavuutta. Toimintamalli tukee Lahden kaupunkiseudun kuntien ja kylien yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen vastuullista ja kestävää kehitystä. KISAKYLÄT

 

Lahti Energia Tapahtumapuiston 3D-mallinnus –hanke 6.6.2016-31.5.2017

Tavoitteena on rakentaa digitaalinen työkalu Mukkulan Kartanonniemen uuden tapahtumapuistokonseptin esittelylle. Tavoitteena uudella työkalulla on myös uusien liiketoimintamallien syntyminen työkalun avulla sekä uusien yrittäjien ja toimijoiden aktiivinen haku alueelle ja uusien tapahtumakonseptien syntyminen.
Lahti Energia Tapahtumapuisto

 

Maakunnallinen matkailun strategiatyö

Nykyinen (2010-2015) matkailustrategia päättyy kuluvan vuoden vaihteessa. Uuden maakunnallisen matkailustrategiatyön tavoitteiksi on asetettu toimialan kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta, matkailuelinkeinon vahvistaminen koko maakunnassa sekä uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen. Lue lisää

 

Päijät-Hämeen kansainvälinen tuotekehitys- ja markkinointihanke

Päijät-Hämeen kansainvälisen tuotekehitys- ja markkinointihankkeen tavoitteina ovat:

-kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitystoimenpiteiden toteuttaminen valituille markkina-alueille ja asiakassegmenteille soveltuvien jakelukanavien rakentaminen
-uuden sähköisen varausjärjestelmän sisällön tuottaminen ja kehittäminen
-uusien rajapintojen löytäminen kansainvälisen markkinoinnin osalta
-mahdollisen agentuuritoiminnan vakiinnuttaminen kohdemaissa
-laadukkaiden kansainvälisten tuotepohjaisten markkinointimateriaalien tuottaminen
-palvelutuotteiden saattaminen yleisesti laadullisesti riittävälle tasolle
-Päijät-Hämeen kuntien ja matkailuyritysten yhteistyön tiivistyminen maakunnan tasolla ja tarvittaessa ylimaakunnallisesti.
Lue lisää

 

Lahti Happens -hanke

Lahti Region osatoteutus
Lahti happens – hankkeella pyritään tapahtumavaikutusten taloudelliseen ja imagolliseen maksimointiin alueella pitkäjänteisesti. Hankkeen tavoitteena on hakea kasvua kansainvälisiltä tapahtuma-, kongressi- ja kokousmarkkinoilta sekä tätä kautta lisätä maakunnan matkailutuloa, tuotetaan maakunnallista hyvinvointia ja luoda lisää työpaikkoja. Hanke tukee alueen pk-yritysten ja organisaatioiden vastuullista ja kestävää kehitystä.

Lamk osatoteutus
Lahti happens -hanke kokoaa palveluntarjoajat yhteen uudella tavalla, muotoilemaan ja tekemään Lahti 2017 MM-kisakaupunkia, jonka pohjalta laaditaan vastuullisen tapahtumatuotannon ja organisoitumisen toimintamalli. Toimintamallia voidaan hyödyntää missä tahansa alueen liikunta-, urheilu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumassa, messujen ja kongressien yhteydessä. Tavoitteena on, että ko. tapahtuma näkyy ja kuuluu koko alueella tapahtuman yhtenäisellä ilmeellä joka linkittyy alueen yhteiseen imagoon. Lue lisää

 

Kasvua matkailuun -valmisteluhanke

Kasvua matkailuun -valmisteluhanke - Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelman ja kansainvälistymishankkeen laatiminen vv. 2015-2017. Valmisteluhankkeen aikana laaditaan yhdessä yritysten kanssa Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelma vuosille 2015-2017.
Suunnitelma tulee sisältämään mm. Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen vision, tavoiteltavat kohdemarkkina-alueet ja kohderyhmät, sidosryhmien roolit sekä markkinoinnin ja myynnin toimintamallit ja linjaukset. Lisäksi valmisteluhankkeen aikana rakennetaan laajamittainen hankekokonaisuus vv. 2015-2017 toteuttamaan laadittavaa matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelmaa.Lue lisää

 

TouNet - Etabloituminen Venäjän markkinoille -osahankkeen loppuraportti

TouNet – Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region -hankkeen osahankkeet ja osatoteuttajat:
Tourism network (TINNO) - Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Oy)
Matkailuinnovaatiot Etelä-Suomessa (MINNO) - Haaga-Helia AMK
Etabloituminen Venäjän markkinoille - Lahden seutu - Lahti Region Oy (31.12.2012 saakka Lahti Travel Oy)
Sustainability in Tourism - Turku Touring. Lue lisää

 

Strategioita ja tutkimustietoa

Lue lisää